Grondslag

De Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) kent de volgende grondslag:
 • De Getuigenis dat er geen God is die waardig is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Muhammed de dienaar en Boodschapper van God is, de eerste pilaar van de Islam;
 • De Islam verder gefundeerd is op vier pilaren van daden: het gebed, de armenbelasting, het vasten en de pelgrimage;
 • Het geloof in Allah als Enige God, aan Hem komen de Schone Namen en Verheven Eigenschappen toe, zonder deze te vergelijken en/of te ontkennen en/of te (mis)interpreteren en/of te verdraaien, de eerste pilaar van de Iman;
 • De Iman berust verder op de overige vijf pilaren van geloof: de Engelen, de Boeken, de Boodschappers, de Laatste Dag en het Lot (het goede en kwade ervan);
 • De Qur’an en de Sunnah van de Profeet – vrede zij met hem – de bronnen en inspiratie zijn voor ons in onze doelstellingen, streven en activiteiten; zij zijn een openbaring, betrouwbaar en gezaghebbend;
 • De uitnodiging naar de Islam gebaseerd is op de Qur’an en de Sunnah; dat deze uitnodiging centraal staat in ons bestaan; zowel naar moslims als niet-moslims;
 • Muhammed is de dienaar en Boodschapper van Allah, een mens van vlees en bloed; hij is niet uit licht geschapen noch alom aanwezig op deze aarde; wij verheffen hem – vrede zij met hem – niet, evenmin verheffen wij welke mens dan ook in wat voor vorm dan ook; hetzij middels geboortevieringen, andere feestelijke en niet-feestelijke activiteiten die de Qur’an en Sunnah niet gedogen;
 • Muhammed’s Metgezellen zijn de beste mensen die zijn voortgebracht na de Boodschapper, vrede zij met hem; wij eren hen allen en wensen Allah’s Tevredenheid over hen; zo ook voor alle andere moslims na hen die vasthouden aan de Sunnah en de gemeenschap;
 • Oproepen, in spraak of handeling, tot agressie en geweld, revoluties en politieke bewegingen, behoren niet tot de doelstellingen van onze vereniging; in binnen- en/of buitenland; tot welke partij dan ook;
 • De moslims zijn één gemeenschap en wij verklaren geen moslim tot ongelovige of vernieuwer; wij sluiten ook geen enkele moslim of niet-moslim uit die open staat voor de uitnodiging naar de Islam.

Doelstellingen

De Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) heeft algemeen ten doel:

 • Het leveren van bijdragen aan de verbetering van de participatie en binding van de (moslim)studenten aan de instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam;
 • Het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden en het welzijn van de (moslim)studenten aan de instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam.

ISA stelt verder in het bijzonder ten doel: tot verdieping, verbreding en uitdraging van het islamitische geloof te komen bij (moslim)studenten aan de instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam, het contact tussen (moslim)studenten te stimuleren en uitdrukking te geven aan onze verbondenheid met hen.

ISA tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het ontplooien van activiteiten zoals cursussen, lezingen, trainingen, conferenties, open avonden en/of gezamenlijke activiteiten ter verbetering van de participatie van de (moslim)studenten aan instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam;
 • Het bieden van sociaal-economische en sociaal-culturele activiteiten aan de (moslim)studenten aan instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam;
 • Het overbrengen van kennis op de (moslim)studenten aan instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam gericht op empowerment, bewustwording en toekomstperspectief voor nieuwe generaties.

Visie & Missie

ISA is er om een ‘nieuwe’ dimensie toe te voegen aan het studentenleven.